Bilgi Merkezi

ÇALIŞMA/ARAŞTIRMA/ANKET RAPORLARI

Bilgi Merkezinde Aramak İstediğiniz Kelimeyi Giriniz

Türkiye Ülke Ofisi İnsani Durum Raporu

UNICEF Türkiye Ülke Ofisi İnsani Durum Raporu #9 - Mayıs 2017

Çocuk Dostu Şehirler Sonuç Kitapçığı


Çocuk Dostu Şehirler Projesi 2014-2015 yıllarında, 10 belediye ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından yürütülen, finansal desteğini IKEA Türkiye’den ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nden alan yerel yönetimleri çocuk dostu politika ve program geliştirmeyi hedeflemiş bir projedir. Projenin ulusal koordinasyon mekanizmasında İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesel Teşkilatı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi ve UNICEF bulunmaktadır. Türkiye’de kentleşme büyüyen ekonomi, sanayileşme ve kırsaldan kente göç ile gittikçe hızlanmakta ve artmaktadır. Türkiye nüfusunun üçte birini oluşturan çocukların ihtiyaçları ve öncelikleri bu dinamik ve hızlı değişim sürecinde dikkate alınmalıdır. Yerel düzeyde çocukların günlük hayatını etkileyen birçok hizmeti yürüten belediyelere çocuk haklarının gerçekleşmesinde önemli görevler düşmektedir. Çocuklar için yaşanabilir çevreleri belediyeler oluşturmaktadır. Belediyeler kente dair kentin ve vatandaşların problemlerinin tartışıldığı ve vatandaşın katılımı ile bunların çözümlerinin hayata geçirildiği en iyi platformları bünyesinde barındırır. Bu anlamda, çözümlerin bir paydaşı olarak çocuklar kentsel değişimin ana öncüleridir.


VAN ERCİŞ Depremleri Sonrası Yürütülen Psikososyal Destek Programlarının Değerlendirilmesi 2015

2011 yılında meydana gelen Van-Erciş Depremlerinden sonra bölgede çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum kuruluş tarafından psikososyal destek çalışmaları yürütülmüştür. Ardarda yaşanan depremler sonrasında hayatı normale döndürmek amacıyla psikososyal destek konusunda ana çözüm ortağı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile UNICEF bölgede ortak çalışmalar yapmıştır. Bu rapor uygulanan psikososyal programların sonucundaki başarıların ve karşılaşılan zorlukların bağımsız bir bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlamaktadır. Bu çalışmada gelecekte uygulanacak psikososyal programlara ışık tutmak ve karşılaşılan sorunların bir daha yaşanmaması amacıyla çözüm önerileri sunulmuştur.

Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Çalışmanın Rolü

Orta ve Doğu Avrupa/BDT bölgesine özel olarak odaklanan bu rehber kitap sosyal çaışmanın ve sosyal çalışmacıların adalet sisteminin (alıkonma, kovuşturma, denetimli serbestlik ve yönlendirme gibi) farklı düzeylerindeki temel rollerine dair genel bilgiler içermektedir.

BEŞ AB ÜLKESİ VE TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK KOŞULLU SALIVERME SİSTEMLERİ / 2014

Bu rapor, AB üyesi beş ülkenin (Avusturya, İngiltere & Galler, Hollanda, Portekiz ve İspanya) çocuk adalet sistemleri hakkında genel bilgi vermekte ve özellikle özgürlüğünden yoksun bırakılmış olan çocukların salıverilmesine odaklanarak Türkiye’deki durumu karşılaştırılmalı olarak incelemektedir.

ÇOCUKLARLA ADLİ GÖRÜŞME ODALARI/ 2014

İhtiyaçlar, İyi Uygulama Örnekleri ve Çocuklarla Adli Görüşme StandartlarıAdalet sistemine giren tanık, sanık, ve mağdur çocukların yaşadıkları olayı tekrar tekrar anlatarak ikincil mağduriyet yaşamalarının engellenmesine yönelik tedbirlere odaklanan bu raporda farklı ülkelerdeki çocukla adli görüşme uygulamaları ile bu görüşmeye uygun olarak geliştirilmesi gereken odaların fiziksel, teknik ve usuli standartlarına ve bir takım önerilere yer verilmektedir. 

ULUSLARARASI ÇOCUKLAR İÇİN ADALET SEMPOZYUM KİTAPLARI / Aralık 2013


Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında ve Türkiye Adalet Akademisi öncülüğünde 5-7 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  Sempozyum’un üç ana teması Koruma/ Önleme, Yargılama, İnfaz olarak belirlenmiştir. 4 ciltten oluşan bu Sempozyum setinde sunulan tüm bildiriler ve açılış konuşmaları derlenmiştir. 


ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STRATEJİ BELGESİ/ 2014


Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 2014-2019 yılları arasında geliştirilecek ve uygulanacak olan çocuk koruma modelini belirlemektedir. Belge, çocuk koruma hizmetlerine yönelik, önlemeyi boyutunu da içeren, 10 temel stratejik amaç ve buna bağlı stratejik hedefleri içermektedir.


ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STATEJİ BELGESİ, UYGULAMA PLANLARI / 2014


Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Uygulama Planları, ana Strateji Belgesi’nce çerçevesi çizilen 10 temel stratejik amaç ve hedefe yönelik detaylı uygulama planlarını,  bu planları uygulamakla sorumlu kurum ve kuruluşları ve detaylı süre, bütçe ile ilerleme göstergelerini içermektedir.


ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STRATEJİ BELGESİ, YÖNETİCİ ÖZETİ /2014


Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Yönetici Özeti, 2014-2019 yılları arasında geliştirilecek ve uygulanacak olan çocuk koruma modelinin ana hatlarını çizmektedir. Belge, (detayları ve uygulama planları ilgili birimlerce geliştirilmiş, kabul edilmiş ve Strateji Belgesi’ne işlenmiş olan) 10 temel stratejik amaç ve buna bağlı stratejik hedeflere yer vermektedir.


Ekonomik Durgunluk Döneminin Çocukları: Ekonomik krizin gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisi

“Ekonomik Durgunluk Döneminin Çocukları: Ekonomik krizin gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisi” isimli 12. Innocenti Raporu


Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programının İyileştirilmesine Yönelik POLİTİKA BELGESİ, 2014

Bu rapor, Türkiye’deki şartlı nakit transferi (ŞNT) programlarının iyileştirilmesi için çeşitli öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu raporda ilk olarak şartlı nakit transferlerine ilişkin temel bilgiler verilmekte olup daha sonraki bölümde Brezilya, Arjantin, Meksika ve Şili gibi ülkelerde uygulanan ŞNT programlarının hem temel ve hem de birbirinden ayıran özelliklerine değinilmektedir. Üçüncü bölümde, ilk olarak Türkiye’de uygulanan ŞNT programı hakkında detaylı bilgi verilmekte ve daha sonra Türkiye’deki ŞNT programını iyileştirme yöntemleri ele alınmaktadır. Bu raporda ayrıca, Türkiye’deki mevcut ŞNT programınının iyileştirilmesine yönelik seçenekleri değerlendirmek üzere 10 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da (Türkiye) düzenlenen çalıştayın temel bulgularına da yer verilmektedir. Raporun son bölümünde gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmaktadır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama Elkitabı


UNICEF'in görevi, çocuk haklarının korunması, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olunması ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde geliştirebilmeleri için gerekli fırsatların yaratılmasıdır. UNICEF, sözlerin eyleme dönüşmesine yardımcı olmak için sürdürdüğü çabaların bir parçası olarak, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin bu Elkitabı’nı yayınlamaktan kıvanç duymaktadır. Bu Elkitabı’nın amacı, hükümetlerin, STK’ların ve Birleşmiş Milletler Kuruluşları’nın insan haklarını bu dünyada yaşayan her çocuk için bir gerçeklik haline getirmek için harcadıkları çabalara yardımcı olmaktır.


Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Mart 2012

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi, UNICEF ve UNESCO İstatistik Enstitüsü tarafından 2010 yılında başlatılmıştır; amacı okul dışındaki çocuk sayısındaki azalmayı hızlandırmak ve bu çocuklar için izleme sistemlerini güçlendirmektir. Toplam 25 ülkenin dahil olduğu Girişim kapsamında ülke, bölge ve küresel düzeyde araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır; Türkiye ülke raporu bu kapsamda hazırlanmıştır.


Bugün Türkiye’de, temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocukların oranı ülke tarihinin en yüksek oranıdır. Okul öncesi eğitimden faydalanan çocukların oranı yine hiç olmadığı kadar yüksektir. Tüm çabalara rağmen Türkiye’de hala temel eğitime hiç başlamayan, geç başlayan veya erken ayrılan bazı çocuklar vardır. Bu çalışma ile amacımız bu çocukları daha iyi tanımak, ülkenin her yerinde sunulan yüksek kalitedeki temel eğitime erişimlerinin önündeki engelleri anlayıp, bu engelleri aşmalarını sağlamaktır.

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İzleme Göstergeleri Kılavuzu

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ İzleme Göstergeleri Kılavuzu

Çocuk Refahı Belgesi


Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi


KAP Sonuçları- Engellilik ve Bilinmeyen Gerçekler Bilgi-Grafiği Serisi


SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU


İLKÖĞRETİME ZAMANINDA KAYDOLMAMA: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER


Çocuk Koruma Kanunu'nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Aralık 2009/ Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu'nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Aralık 2009/ Toplantı Raporu

Türkiye'de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2011

Çocuk ve kadınların içinde bulundukları durumunu analiz etmek UNICEF’in dünya çapındaki faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. UNICEF’in çalışma yaptığı her ülkede böyle bir durum analizi düzenli olarak yapılmaktadır. Genellikle beş yılda bir yapılan bu analiz, UNICEF’in o ülkenin hükümeti ile bir sonraki  beş yıl boyunca uygulayacağı işbirliği programının hazırlanmasında kullanılmakta, daha sonra da periyodik olarak güncellenebilmektedir. 

Türkiye'de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012

Çocuk ve kadınların içinde bulundukları durumunu analiz etmek UNICEF’in dünya çapındaki faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. UNICEF’in çalışma yaptığı her ülkede böyle bir durum analizi düzenli olarak yapılmaktadır. Genellikle beş yılda bir yapılan bu analiz, UNICEF’in o ülkenin hükümeti ile bir sonraki  beş yıl boyunca uygulayacağı işbirliği programının hazırlanmasında kullanılmakta, daha sonra da periyodik olarak güncellenebilmektedir. 

Türkiye-Etkili Anne Babalık Eğitimi Üzerine Bilgi/Tutum/Beceri Araştırması


Kız Çocuklarına Eğitimde Daha Fazla Olanak Sağlamak İçin Geçtiğimiz Onyılda Öğrendiklerimiz - Rapor

Kız Çocukların temel eğitimlerini aldıkları okul ortamını belirleyen pek çok etmen vardır. Hükümetlerin politikaları ve uygulamaları, mevcut okul sistemi, çocuğun içinde bulunduğu çevredeki uygulamalar, dinsel inançlar, kültürel tutumlar ve davranışlar bu etmenler arasındadır.

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASI İÇİN YAPABİLECEKLERİMİZ VAR - RAPOR

Bu yayın Kız Çocuklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası çerçevesinde hazırlanmıştır

Çocuklara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması - PARLAMENTERLER İÇİN ELKİTABI 2007

Çocuklara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması

Gıda Üretimi ve Tüketiminde İyotlu Tuz - Bulgaristan'da İnceleme Gezisi

2005 yılı Mart ayında Türkiye’den bir heyet, bu ülkede iyotlu tuz kullanımı konusunda daha fazla bilgi edinmek ve elde edilen baflarldan Türkiye için anlamlı olabilecek dersler çıkarmak üzere Bulgaristan’a 3 günlük bir inceleme gezisi yaptı. Heyette yer alanlar arasında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü uzmanlarının yanı sıra UNICEF Türkiye, Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Teknolojiler Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden uzmanlarla Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı bulunuyordu

AIDS Bilgi Grafiği


TÜRKİYE'DE 5 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ÖLÜM HIZINDA (5YKÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE’DE 5 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ÖLÜM HIZINDA (5YKÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI

Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karşılaştırmalı Analizi

Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karşılaştırmalı Analizi - Tam Rapor ve Yönetici Özeti'ni aşağıdaki linklere tıklayarak okuyabilirsiniz.

TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI VE AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI - Özet Raporu 2010Önce Çocuklar - Dönem raporu, sayı: 01/06

Türkiye’de Çocuklar için iyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru

Çocuklar İçin İlerleme - TOPLUMSAL CiNSiYET EŞİTLİĞİ VE İLKÖĞRETİME İLİŞKİN RAPOR SAYI 2, NİSAN 2005

Çocuklar İçin İlerleme - TOPLUMSAL CiNSiYET EŞİTLİĞİ VE İLKÖĞRETİME İLİŞKİN RAPOR SAYI 2, NİSAN 2005

EĞİTİMİN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ,TURKİYE 2003

EĞİTİMİN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ Raporu,TURKİYE 2003

BiRiNCi ÇOCUK FORUMU Raporu ANKARA, 2000

BiRiNCi ÇOCUK FORUMU Raporu ANKARA, 2000