Anasayfa > Bilgi Merkezi > Konuya Göre > Çocuklar için Adalet > 

Bilgi Merkezi

ÇOCUKLAR İÇİN ADALET

Bilgi Merkezinde Aramak İstediğiniz Kelimeyi Giriniz

DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı Broşür

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNICEF’in eş finansmanı ve UNICEF’in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile yürütülmekte olan Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, kısa adıyla DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı kapsamında daha etkili, önleyici ve rehabilite edici bir müdahale sistemi oluşturarak Türkiye’deki çocuk adaleti sisteminin verimliliğinin ve etkililiğinin arttırılması ve denetimli serbestlik hizmetlerinden faydalanan çocukların topluma yeniden kazandırılması amacıyla çocuklara yönelik AB standartlarına uygun, etkili ve ölçülebilir destekleyici hizmetlerinin geliştirilmesi yanı sıra risk ve ihtiyaç değerlendirme araçları oluşturulması hedeflenmektedir. Nihai faydalanıcılar adalet sistemi içerisindeki çocuklar ve aileleridir.

Aday Hakimler için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı / 2014

Bu kitap, “Aday Hakimler için Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Programı”nı sunacak eğiticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Hâkim ve mahkemelerin farklı düzeylerdeki rolleri esas alınarak geliştirilen eğitim programı, aday hâkimlerin adalet sistemi içerisinde çocuğa özgü temel ilke ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmelerini ve çocuğun üstün yararının belirlenmesine yönelik becerilerinin artırılmasını hedeflemektedir.

Aday Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi, Eğitici El Kitabı / 2014

Bu kitap, “Aday Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi Eğitim Programı”nı sunacak eğiticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Bilhassa soruşturma ve kovuşturma aşamalarında Cumhuriyet savcılığının farklı rolleri dikkate alınarak hazırlanan bu program, aday Cumhuriyet savcılarının adalet sistemi içerisinde çocuğa özgü temel ilke ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmelerini ve çocuğun üstün yararının belirlenmesine yönelik becerilerinin artırılmasını hedeflemektedir.

Hakim ve Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi El Kitabı / 2014

Bu kitap, çocuklarla çalışacak hâkimler ve Cumhuriyet savcılarına yönelik bir başvuru kaynağı olarak hazırlanmış olup, adalet sistemi içerisine giren çocuklara ilişkin temel düzenlemeleri içermektedir. Kitapta ayrıca, disiplinler arası işbirliği ve çocuğun yararının korunması çocuk adaletine dair temel ilke ve yaklaşımlara da yer verilmiştir.

Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Çalışmanın Rolü

Orta ve Doğu Avrupa/BDT bölgesine özel olarak odaklanan bu rehber kitap sosyal çaışmanın ve sosyal çalışmacıların adalet sisteminin (alıkonma, kovuşturma, denetimli serbestlik ve yönlendirme gibi) farklı düzeylerindeki temel rollerine dair genel bilgiler içermektedir.

BEŞ AB ÜLKESİ VE TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARA YÖNELİK KOŞULLU SALIVERME SİSTEMLERİ / 2014

Bu rapor, AB üyesi beş ülkenin (Avusturya, İngiltere & Galler, Hollanda, Portekiz ve İspanya) çocuk adalet sistemleri hakkında genel bilgi vermekte ve özellikle özgürlüğünden yoksun bırakılmış olan çocukların salıverilmesine odaklanarak Türkiye’deki durumu karşılaştırılmalı olarak incelemektedir.

ÇOCUKLARLA ADLİ GÖRÜŞME ODALARI/ 2014

İhtiyaçlar, İyi Uygulama Örnekleri ve Çocuklarla Adli Görüşme StandartlarıAdalet sistemine giren tanık, sanık, ve mağdur çocukların yaşadıkları olayı tekrar tekrar anlatarak ikincil mağduriyet yaşamalarının engellenmesine yönelik tedbirlere odaklanan bu raporda farklı ülkelerdeki çocukla adli görüşme uygulamaları ile bu görüşmeye uygun olarak geliştirilmesi gereken odaların fiziksel, teknik ve usuli standartlarına ve bir takım önerilere yer verilmektedir. 

ÇOCUKLARLA ADLİ GÖRÜŞME İÇİN REHBER / 2014

Bu rehber, Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında standartları belirlenen ve Türkiye’nin farklı adliyelerinde kurulacak Çocuk Adli Görüşme Odaları için standartların tanıtılması ve çocukla adli görüşme konusunda temel becerilerin kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. 

ÇOCUK ADALET SİSTEMİ BROŞÜRÜ / 2014

Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında hazırlanan bu broşür, çocuk adalet sisteminin farklı düzeylerindeki temel kurallara yer vermektedir. 

TÜRKİYE'DE ÇOCUKLAR İÇİN ADALET, PROJE BÜLTENİ / 2014

Bu bülten, 2012-2014 yılları arasında AB’nin mali, UNICEF’in teknik desteğinde ve Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, ve Türkiye Adalet Akademisi paydaşlığında yürütülen Çocuklar için Adalet Projesi’nin faaliyet ve kazanımlarını özetlemektedir. 

ÇOCUKLAR İÇİN ADALET Projesi Videolar


ULUSAL ÇOCUK MEVZUATI / Kasım 2013

Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında hazırlanan bu kitap, çocuklara yönelik Türkiye’deki temel ulusal mevzuatın derlenmesiyle oluşturulmuştur. 

ULUSLARARASI ÇOCUK MEVZUATI / Kasım 2013

Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında hazırlanan bu kitap, çocuk adalet sistemi ile ilgili uluslararası temel belgelerin derlenmesiyle oluşturulmuştur. 

HUKUKÇULAR İÇİN EĞİTİM KİTABI / Kasım 2013

Çocuklar için Adalet Projesi Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı kapsamında, hukukçulara özgü olarak hazırlanan bu eğitim kitabı, çocuk adalet sistemine yönelik ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına odaklanmakta ve aynı zamanda ilgili içtihatlara atıfta bulunmaktadır. Kitap ayrıca, sistemin multi-disipliner yanlarına yönelik (sosyal çalışma görevlilerinin rol ve sorumlulukları, kurumlararası işbirliği, çocukla iletişim, çocuk ve ailelerle çalışma gibi) konulara ilişkin genel bilgilere de yer vermektedir. 

SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİLERİ İÇİN EĞİTİM KİTABI / Kasım 2013

Çocuklar için Adalet Projesi Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı kapsamında, sosyal çalışma görevlilerine özgü olarak hazırlanan bu eğitim kitabı, bu görevlilerin sistemdeki temel rol ve sorumlukları konusunda bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. Kitapta ayrıca sosyal çalışma görevlileri için gerekli temel hukuki bilgilere de yer verilmektedir. 

VAKA TEMELLİ EĞİTİM KİTABI / Kasım 2013

Bu kitap, Çocuklar için Adalet Projesi Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı kolaylaştırıcılarına yönelik olarak hazırlanmış olup, vaka temelli olarak geliştirilen programın bileşenleri, metodolojisi ve uygulaması konularında bilgi vermektedir.

ULUSLARARASI ÇOCUKLAR İÇİN ADALET SEMPOZYUM KİTAPLARI / Aralık 2013


Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında ve Türkiye Adalet Akademisi öncülüğünde 5-7 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  Sempozyum’un üç ana teması Koruma/ Önleme, Yargılama, İnfaz olarak belirlenmiştir. 4 ciltten oluşan bu Sempozyum setinde sunulan tüm bildiriler ve açılış konuşmaları derlenmiştir. 


ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STRATEJİ BELGESİ/ 2014


Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 2014-2019 yılları arasında geliştirilecek ve uygulanacak olan çocuk koruma modelini belirlemektedir. Belge, çocuk koruma hizmetlerine yönelik, önlemeyi boyutunu da içeren, 10 temel stratejik amaç ve buna bağlı stratejik hedefleri içermektedir.


ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STATEJİ BELGESİ, UYGULAMA PLANLARI / 2014


Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Uygulama Planları, ana Strateji Belgesi’nce çerçevesi çizilen 10 temel stratejik amaç ve hedefe yönelik detaylı uygulama planlarını,  bu planları uygulamakla sorumlu kurum ve kuruluşları ve detaylı süre, bütçe ile ilerleme göstergelerini içermektedir.


ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON STRATEJİ BELGESİ, YÖNETİCİ ÖZETİ /2014


Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Yönetici Özeti, 2014-2019 yılları arasında geliştirilecek ve uygulanacak olan çocuk koruma modelinin ana hatlarını çizmektedir. Belge, (detayları ve uygulama planları ilgili birimlerce geliştirilmiş, kabul edilmiş ve Strateji Belgesi’ne işlenmiş olan) 10 temel stratejik amaç ve buna bağlı stratejik hedeflere yer vermektedir.


ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON EĞİTİMİ, Yönetici Katılımcılar İçin El Kitabı /2014


Bu el kitabı, çocuk koruma hizmetlerinde işbirliği ve liderliğin artırılması amacıyla ve “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitim Programı” kapsamında ilgili yöneticiler için hazırlanmıştır. El kitabı, yeni çocuk koruma modeli hakkında genel bilgileri ve il düzeyinde kurumlar arasında daha iyi bir işbirliğinin sağlanmasına yönelik yöntemleri içermektedir. 


ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON EĞİTİMİ, Katılımcı İçin El Kitabı /2014


Bu el kitabı, çocuk koruma hizmetlerinde kurumlar ve çalışanlar arasındaki  koordinasyonun artırılması amacıyla ve “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitim Programı” kapsamında ilgili alan çalışanları için hazırlanmıştır. El kitabı, yeni çocuk koruma modeli hakkında temel bilgileri ve kurumlar ile çalışanlar arasında daha iyi bir işbirliğinin sağlanmasına yönelik yöntem ve araçları içermektedir. 


ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE KOORDİNASYON EĞİTİMİ, Eğitici İçin El Kitabı /2014

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitim Programı eğiticileri için geliştirilen bu el kitabı, programın bileşenleri, metodolojisi ve uygulaması konularında bilgi vermektedir.

Türkiye'de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi


Bu rapor, UNICEF Türkiye 2011-2015 Ülke Programı çerçevesinde; UNICEF, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın temsilcilerinden oluşan Çocuğun İyi Olma Göstergeleri Çalışma Grubu’nun Türkiye’ye Özgü Ulusal Çocuğun İyi Olma Hali Göstergeleri’nin geliştirilmesi üzerine yapmakta olduğu çalışmaları ve tartışmaları beslemek amacıyla UNICEF Türkiye Ofisi Sosyal Politika Birimi tarafından hazırlanmıştır.


Suça Sürüklenen Çocuğa Hukuki Yardım - Eğitimci El Kitabı


Çocuk Suç Mağdurlari ve Taniklari İle İlgili Meselelerde Adalet İçin Birleşmiş Milletler Yol Gösterici İlkelerinin Çocuk Dostu


Çocuk Koruma Kanunu'nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Aralık 2009/ Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu'nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Aralık 2009/ Toplantı Raporu

Önce Çocuklar Broşürü

Önce Çocuklar Broşürü

Çocuk Koruma Kanunu


TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI VE AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI - Özet Raporu 2010


BM ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ - GENEL YORUM NO.10 2007 Çocuk Adaletinde Çocuk Hakları


Önce Çocuklar - Üç aylık raporu, sayı: 05/07

Türkiye’de Çocuklar için iyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru

Önce Çocuklar - Üç aylık raporu, sayı: 04/07

Türkiye’de Çocuklar için iyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru

Önce Çocuklar - Üç aylık raporu, sayı: 03/07

Türkiye’de Çocuklar için iyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru

Önce Çocuklar - Üç aylık raporu, sayı: 02/06

Türkiye’de Çocuklar için iyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru

Önce Çocuklar - Dönem raporu, sayı: 01/06

Türkiye’de Çocuklar için iyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru