Anasayfa > Basın Merkezi > 2013 > Nisan > 
UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Basın Merkezi (4/2013)

UNICEF/WHO: Zatürree ve ishal vakalarına yönelik yeni plan yılda 2 milyon çocuğun hayatını kurtarabilir


CENEVRE/WASHİNGTON, 12 Nisan 2013 -UNICEF ile Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından bugün açıklanan yeni Küresel Eylem Planı, 2 milyon kadar çocuğu, tüm dünyada 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin başlıca nedenleri arasında yer alan zatürree ve ishal ölümlerinden kurtarma potansiyeli taşımaktadır. Zatürree ve İshalin Önlenmesi ve Kontrolü için Entegre Küresel Eylem Planı, bu iki hastalığın önlenmesine ve tedavisine yönelik çabaların daha fazla bütünleştirilmesini öngörmekte, ölümlerin önlenmesi ve çocukların yaşam kurtarıcı müdahalelere erişimlerinin artırılmasında iddialı hedefler koymaktadır.

WHO Anne, Yenidoğan, Çocuk ve Ergen Sağlığı Direktörü Dr Elizabeth Mason konuya ilişkin şunları söyledi: “Çoğu kez, zatürree ve ishali önlemeye yönelik stratejiler birbirine paralel yürür. Ancak, bugün Bangladeş, Kamboçya, Etiyopya, Malawi, Pakistan ve Tanzanya gibi ülkelerde görüldüğü gibi, bu iki stratejinin daha yakından entegre edilmesi gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan daha mantıklıdır.”

Bu iki hastalığa birçok neden yol açmaktadır. Dolayısıyla, ishali olsun zatürreeyi olsun etkili biçimde önleyecek, tedavi edecek ya da kontrol altına alacak tek bir müdahaleden söz edilemez. Bununla birlikte, zengin ülkelerin deneyiminin de gösterdiği gibi, her iki hastalıkla da ilgili enfeksiyonların ve ölümlerin azaltılması açısından kilit önem taşıyan kimi unsurlar vardır. Örneğin, iyi beslenme ve temiz ortam çocukları hem zatürreeden hem de ishalden koruyacaktır. Çocukları bu iki hastalıktan korumak üzere yeni aşılar geliştirilmektedir. Sağlık hizmetlerine kolay erişim ve doğru ilaçların kullanılması, çocuklara ihtiyaç duydukları tedaviyi sağlayabilir. Ne var ki, alt ve orta gelir grubundaki ülkelerde zatürree ve ishal sorunlarını ele almaya yönelik mevcut çabaların çoğunda henüz bu iki unsurdan yeterince yararlanılmamaktadır.

Planın açıklanması dolayısıyla Washington D.C.’de yapılan toplantıda söz alan UNICEF sağlık programları küresel başkanı Dr Mickey Chopra ise şunları dile getirdi: “Bu, eşitlikle ilgili bir sorudur. Düşük gelirli ülkelerdeki yoksul çocukların zatürree veya ishalden ölme riskleri yüksek, ancak ihtiyaçları olan müdahalelerden yararlanma şansları düşüktür.“

“Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Ölüm hızlarının en yüksek olduğu 75 ülkede bu ülkelerdeki en zengin yüzde 20’lik kesimlerin yararlandığı temel müdahaleleri tüm nüfusa uygulayabilirsek, Binyılın Kalkınma Hedefleri için son tarih olan 2015 yılına kadar 2 milyon çocuk ölümünü önleyebiliriz.”

Yeni WHO/UNICEF Eylem Planı dünyanın önüne 2025 yılına kadar ulaşılması gereken net hedefler koymaktadır: Beş yaşından küçük çocuklar arasındaki ağır zatürree ve ishal vakalarının 2010 yılındaki düzeye göre yüzde 75 azaltılması ve aynı yaş grubunda her iki hastalığa bağlı ölümlerin tamamen önlenmesi. Bu arada, 5 yaşından küçük olup bodurluğa maruz çocuk sayısının da yüzde 40 azaltılması öngörülmektedir.

Eylem Planı hedefleri bugünkü düzeylere bakıldığında hayli ileridir. Örneğin, tüm çocukların yüzde 90’ının zatürreede antibiyotiğe, ishalde ise ağızdan alınan tuz eriyiklerine erişiminin sağlanması öngörülmektedir ki bu iki alandaki erişim halen sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 35’tir. Bir ara hedef olarak altı aylıktan küçük çocukların en az yarısının yalnızca anne sütüyle beslenmeleri öngörülmektedir. Bu oran 2012 yılında yüzde 39’dur. Gelişkin sanitasyon ve temiz içme suyu imkânlarından tüm çocukların yararlanır duruma gelmesi öngörülerken, bugünkü yararlanım sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 89’dur. Nihayet, pnömokokal bakteri ve rotavirüse karşı yeni aşılar getirilmesinde kimi ülkelerin sağladıkları ilerleme temel alınarak, son tarihe kadar bu aşılarda yüzde 90 kapsama öngörülmektedir.

Eylem Planı hükümetlere ve diğer paydaşlara, zatürree ve ishalin önlenmesi ve bu hastalıklara karşı mücadele edilmesi açısından hizmetlere erişim imkânları en az nüfus kesimlerine yapılacak yatırımlara öncelik tanıma çağrısında bulunmaktadır. Çocuklar arasındaki zatürree ve ishale bağlı ölümlerin hemen hemen yüzde 90’ı Sahra Güneyi Afrika ve Güney Asya’da meydana gelmektedir.

Eylem Planı, küresel topluluk çocuk ölümlerinin azaltılması dâhil sağlık alanındaki BKH’leri gerçekleştirme kararlılığını pekiştirdiği bir dönemde devreye girmektedir Bu kararlılığın örnekleri arasında Birleşmiş Milletler Genel SekreterininHer Kadın Her Çocuk Girişimi ve bu girişim kapsamındaki Çocuk Yaşatma: Yenilenen bir Söz yer almaktadır. Sözü edilen, öncülüğünü UNICEF’in yaptığı ve 170’ten fazla ülkenin önlenebilir tüm çocuk ölümlerine 2035 yılına kadar son verme kararlılığını taşıdığı bir girişimdir.

Çocukları zatürree ve ishalden koruma ve bu hastalıklar ortaya çıktığında etkili tedavi sağlamaya yönelik mevcut çabaların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinde, toplum ve özel sektör de dâhil olmak üzere mevcut programlar ve çeşitli aktörler arasında daha gelişkin eşgüdüm başarının anahtarıdır. Ayrıca, çabaların uzun dönemde sürdürülebilirliğinin sağlanması da gereklidir.

Editörlere Notlar:

Yeni entegre Küresel Eylem Planı, mevcut taahhütleri ve girişimleri temel almaktadır. Bunlar: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kadın ve çocuk Sağlığı Küresel Stratejisi ve Her Kadın Her Çocuk Girişimi; Kadın ve Çocuk Sağlığı Enformasyon ve Hesap Verebilirlik BM Komisyonu; Kadınlar ve Çocuklar için Yaşam Kurtaran Yardım Malzemeleri BM Komisyonu; Çocuk Yaşatma Kararlılığı: Yenilenen bir Söz; ishal ve pnömoni tedavisinde ölçek büyütülmesiyle ilgili 2012 Bildirgesi; Tüm Ortaklıklar için Sanitasyon ve Su; “Yaşam için Su’ 2005-2015 Uluslararası Eylem Onyılı; Sürdürülebilir Sanitasyon: 2015’e doğru ve Küresel Aşı Eylem Planı.

Eylem Planı, Çocukluk Dönemi Pnömonisi ve İshali ile ilgili yeni bir Lancet Dizisiyle bağlantılı olarak başlatılmaktadır. Bu Dizide yer alan dört rapor, bu iki hastalığa karşı entegre bir hareket için gerekçeleri sunmaktadır ve çocukluk dönemi pnömonisi ve ishaline bağlı ölümlerin getirdiği yük, epidemiyoloji, işe yarayan müdahaleler ve bu ölümleri 2025 yılına kadar tamamen ortadan kaldırmanın maliyeti ile ilgili yeni veriler içermektedir.

Küresel Eylem Planı’na aşağıdaki parola korumalı web sitesinden ulaşılabilir:http://www.unicef.org/media/secure/media_68615.html

Kullanıcı adı: unicef

Parola: Md$53@Ef

Çocukluk Dönemi Zatürreesi ve İshaliyle ilgili Lancet Dizileri 12 Nisan’dan itibaren aşağıdaki web sitesinde yer alacaktır: www.thelancet.com/series/childhood-pneumonia-and-diarrhoea

WHO hakkında

WHO, Birleşmiş Milletler sistemi içinde sağlık alanındaki yönetici ve eşgüdüm sağlayıcı kuruluştur.  Sorumlulukları arasında, küresel sağlık konularında önderlik yapmak, sağlık araştırmalarında gündemi belirlemek, normlar ve standartlar getirmek, kanıtlara dayalı politika seçenekleri oluşturmak, ülkelere teknik destek sağlamak ve sağlık alanındaki eğilimleri izleyip değerlendirmek yer almaktadır. WHO ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için:www.who.int

UNICEF hakkında

UNICEF, dünyanın 190 ülke ve bölgesinde erken çocukluktan ergenliğe kadar olan dönemdeki çocukların hayatta kalması ve gelişmeleri için onlara destek olmaktadır. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yönelik en büyük aşı tedarikçisi olan UNICEF, çocuk sağlığı ve beslenmesini, temiz su ve temizlik hizmetlerini, tüm erkek ve kız çocuklar için kaliteli temel eğitimi ve çocukların şiddet, istismar ve AİDS’ten korunmasını desteklemektedir. UNICEF tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bireyler, işletmeler, vakıflar ve hükümetler tarafından finanse edilmektedir. UNICEF hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org

Bizi Twitter ve Facebook’ta takip edin

Daha fazla bilgi için:

WHO:

Fadéla Chaib (Cenevre): Tel: +41 22 791 3228, Cep: +41 79 475 5556,chaibf@who.int

UNICEF:

Marixie Mercado (Cenevre): Tel: +41 22 909 5716, Cep: +41 79 756 7703, mmercado@unicef.org

Rita Ann Wallace (New York): Tel: +1 212 326 7586, Cep: +1 917 213 4034,rwallace@unicef.org

Sema Hosta (Ankara): Tel: +90 312 454 10 00 shosta@unicef.org